Okuyucular soruyor: Spor Hakemlerine Ödenen Para Ve Ayınlar Aşağıdaki Hangi Gelir Grubu Içerisine Girer?

Dar mükelleflerin tevkif suretiyle vergilendirilmiş Aşağıdaki gelirlerden hangisi için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü vardır?

Dar mükellefiyette; Dar mükellef gerçek kişiler ticari kazançları ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançları ile tevkif yoluyla vergilendirilmemiş serbest meslek kazançları için yıllık beyanname vermek zorundadır. Tevkif yoluyla vergilendirilmiş serbest meslek kazançları için yıllık beyanname verilmeyecektir.

Futbolcu transfer ücreti hangi vergiye tabi?

Anılan tarihten önce profesyonel sporculara ödenen transfer ücretleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre %15 stopaj yapılmaktadır. Stopaj oranı ise Bakanlar Kurulunun 1992/3802 sayılı kararıyla belirlenmiştir.

Sermaye şirketlerinin bir dönemde elde ettikleri kar üzerinden devlete ödediği vergiye ne denir?

Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar vergisi; kuruma ait kazançlar üzerinden alınan vergi türüdür. Bir takvim yılı içerisinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesap edilerek devlete ödenir.

Gelir vergisi Kanunu’na göre elde edilen gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşuyor ise beyanname izleyen yılın hangi ayında verilir?

Basit usule tabi mükellefler her yıl Şubat ayı içerisinde yıllık beyannamelerini vergi dairesine vermekle yükümlülerdir. Basit usulde ticari kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satın alınan malların alış bedeli arasındaki olumlu fark olarak hesaplanır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Spor Salonunda Ne Giyilmeli?

Hangi kurumlar vergiden muaf?

Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait işyurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin

Gelir Vergisi Kanunu açısından dar mükelleflerin vergilendirilmesi nasıl olmaktadır?

Türkiye’ de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ( dar mükellefler ) ise, yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. Buna göre, Türkiye’de bir ikametgahı bulunmayanlar ile Türkiye’de 6 aydan daha kısa süre bulunanlar dar mükellef olarak vergilendirilir.

Sporcular nasıl vergilendirilir?

Sporculara yapılan ödemeler yukarıda da belirtildiği üzere her ne kadar “ücret” olarak nitelendirilse de diğer ücret ödemelerinden farklı bir vergilendirme rejimine tabidir. GVK Geçici m. 72 uyarınca sporculara yapılan ücret ödemeleri artan oranlı tarife dışında olup; bu ödemelere sabit oranlı vergi tarifesi uygulanır.

Sporcularla yapılan sözleşmeler gereği ödenen ücretler kulüpler için nasıl adlandırılır?

Sporcu gelirlerinde vergileme ve istisna uygulaması Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinin 6. bendine göre ” Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler” ücret niteliğindedir.

Verginin kaynağı nedir?

Verginin konusu, üzerine vergi konulan ve bu nedenle doğrudan ya da dolaylı bir şekilde verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurdur. Ancak, verginin konusu yalnızca mal ya da hizmetlerle sınırlı değildir. Bir işlem, bir fiil, bir gelir, bir sermaye vb. verginin konusunu oluşturabilir.

Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir?

Katma değer vergisi, harcamalar üzerinden alınan vergilerin en moderni ve geniş uygulama alanı bulanıdır. 1952 yılından beri uygulama alanı bulan katma değer vergisi, ülkemizde 1984 yılında kabul edilerek 1985 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır.

You might be interested:  Soru: Msü Spor Mülakatı Ne Zaman 2020?

Satın alanın ödediği vergiye ne denir?

KDV, bir malı ya da hizmeti satın alan kişinin o mal veya hizmeti satana ödediği vergi türüdür. KDV beyannamesi mükelleflerin, devletin belirlediği oranlarda, satılan mal ve hizmetten elde edilen gelir üzerinden ne kadar vergi ödemekle yükümlü olduklarını devlete bildirmesidir.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler hangi ticari defteri tutmak zorundadırlar?

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, bir takvim yılı içinde aldıkları mallara ve hizmetlere ait alış belgeleri ve yaptıkları giderler ile hasılat belgeleri kayıtlarının tutulduğu bürolarda muhafaza edilecektir. Cari takvim yılma ilişkin belgelerin ibraz, da bu bürolardan talep edilecektir.

Hangi meslek grupları basit usulde vergiye tabidir?

Basit usulde vergilendirilen iş kolları içinde kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi iş kolları var.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *