Okuyucular soruyor: Spor Federasyonları Nasıl Kurulur?

Spor federasyonları ne yapar?

Federasyonların yıllık ve/veya dört yıllık faaliyet programları, sporu yaygınlaştırma, sporcu sayısını yıllar itibariyle arttırmaları, elit sporcu yetiştirmeleri ile mevzuatları gereği yapmakla sorumlu oldukları iş ve faaliyetler; Genel Müdürlüğün bünyesinde oluşturulacak Sportif Değerlendirme Kurulu tarafından da

Bağımsız spor federasyonları kimin kararı ile kurulur?

kişilik kazanır. 3289 sayılı kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıklarıGenel Müdürlüğe devredilir. Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile kurulur.

Spor Federasyon ne demek?

Spor Federasyonları Hakkında Detaylı Bilgi Türkiye’de bulunan Spor Federasyonları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlaıdır ve bu bağlı olan spor federasyonu sayısı 58 dir. Bu federasyonların büyük bir çoğunluğu özerk olmayan tamamiyle GSGM’ye bağlı olan kurumlardır.

Spor federasyonları nelerdir?

Diğer federasyonlar

  • Türkiye Bilardo Federasyonu.
  • Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu.
  • Türkiye Briç Federasyonu.
  • Türkiye Dağcılık Federasyonu.
  • Türkiye Dans Sporları Federasyonu.
  • Türkiye Dünya Mücadele Sporları Federasyonu.
  • Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu.
  • Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu.

Federasyon görevi nedir?

MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır: a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.

Spor federasyonları kamu mu?

Spor federasyonlarını düzenleyen 3289 sayılı Kanun, spor federasyonla- rının sahip olduğu tüzel kişiliğin hukukî niteliğini açıkça ortaya koymamıştır. Spor federasyonları yerinden yönetim idarelerinden hizmet yerinden yöne- tim idareleri içinde kamu kurumudurlar.

You might be interested:  Soru: Spor Yaparak Nasıl Kilo Alınır?

Özerk spor federasyonu nedir?

Bu Kanun’un 2.maddesine göre (3289 sayılı Kanun’a ilave edilen ek madde 9) özerk federasyonlar, organları genel kurulları tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen federasyonlardır (Çolakoğlu, Erturan, 2009).

Spor federasyonları hangi kuruma bağlı?

Özerk federasyonların her türlü faaliyet ve işlemleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığın denetimine tabidir.

Federasyonların gelirleri nelerdir?

Federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. (3) Federasyonlar tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayın, milli müsabakalara ait bilet gelirleri federasyona aittir.

Federasyon nedir kısa bilgi?

Federasyon, coğrafi yapılarına göre oluşmuş birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün, kendisini oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, yine aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk

Federatif bir yapı ne demek?

Federatif bir yapı ne demek? Federatif devlet kısaca; tek bir amaç için, iç yapıları özerk tutulan devletlerin oluşturmuş olduğu siyasi birliktir. Federe devletlerin oluşturan tüm devletlerin kendi anayasası mevcutken dış ülke ilişkileri federe devlete aittir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *