FAQ: Spor Kulübü Ne Yapar?

Spor Kulübü amaçları nelerdir?

Bununla birlikte, spor kulüpleri, gerek üyelerinin spor yapmalarını sağlayarak onların bedenen ve ruhen daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunmak, gerekse spor dallarında takımlar oluşturarak yarışmalara iştirak etmek, ülkeyi temsil edecek sporcular yetiştirmek ve başarılı sonuçlar almak(4) gibi genel amaçların yanında

Dernek Spor Kulübü nedir?

Herhangi bir spor branşında veya birden fazla spor branşında müsabakalara ve yarışmalara katılmak amacıyla kurulan Spor Kulübü Dernekleri bulundukları illerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine kayıtlarını yaptırarak SPOR KULÜBÜ, ünvanını alırlar.

Spor kulüplerinin kurulmasına dayanak oluşturan kanun nedir?

Kulüpler; 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir.

Spor kulüplerinin denetimini kim yapar?

Spor kulüplerinin denetimi Spor Genel Müdürlüğü spor kulüplerini her yönden denetler.

Spor Kulübü organları nelerdir?

Madde 9 – Tüzel kişilik kazanan ve teşkilata kayıt ve tescili yapılan ve bu suretle kulüp adını alan her kulübün aşağıda belirtilen organları teşkil ettirilir: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Sinan Erdem Spor Salonu Hangi Takıma Ait?

Ihtisas spor kulübü ne demek?

Madde 31 — 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve en fazla iki spor dalında faaliyet göstermek üzere bu Yönetmelik uyarınca kayıt ve tescilleri uygun görülen kulüpler, “ İhtisas Spor Kulübü ” adını alırlar.

Spor kulüpleri aşağıdakilerden hangisine göre kurulur?

Dernekler, dolayısıyla spor kulüpleri de bir özel hukuk tüzel kişisidir. Dernek statüsünde kurulan spor kulüpleri, bulundukları yerin en büyük mülki amirine kuruluş bildirgelerini verdikleri anda kurulurlar. Tüzel kişiliğin ve hukuki statünün kazanılması için devletin herhangi bir biriminin onayı söz konusu olmaz.

Türkiye’de şirket yapısında olan spor kulüpleri hangi kuruma bağlıdır?

Spor kulüplerinin tescil işlemleri 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 (d) maddesi uyarınca spor kulüpleri anılan Genel Müdürlük tarafından yapılmakla birlikte futbol branşında faaliyet gösteren kulüplerin lisans sistemleri işlemleri ise aynı kanunun 12. maddesi

Spor Kulübü dernek mi?

Spor kulübü kurmak için 5253 sayılı kanun ve 25772 sayılı dernekler yönetmeliğine göre dernek kurmanız gerekiyor.

Futbol kulüplerinin gelirleri nelerdir?

Bu mekanizma doğrultusunda, ülkemizde kulüplerin gelir havuzunu dolduran önemli sabit kaynakların başlıkları;

  • Maç günü gelirleri.
  • Kombine gelirleri.
  • Sponsorluk gelirleri.
  • Spor Toto gelirleri.
  • Ticari gelirler olurken.

Öğretmenler kulüp üyesi olabilir mi?

“Madde 3- Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.” Yani Öğretmenler ve beden eğitimi öğretmenleri bir dernek kurabilir veya üye olabilir, kurdukları dernekler ile spor kulübü tescili kulüp kuruluşunu tamamlarlar ve müsabakalara katılabilirler.

Teşkilata kayıt ve tescili yapılan her kulübün hangi organları oluşturması zorunludur?

Madde 6 — Teşkilata kayıt ve tescili yapılan her kulübün aşağıda belir len organları oluşturması zorunludur: a) Genel kurul, b) Yöne m kurulu, c) Dene m kurulu. Kulüpler zorunlu organlar dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

You might be interested:  Sık sorulan: Adana Spor Başkanı Kim?

Spor kulüplerinde yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine hangi hakim üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir?

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. ÇAĞRI USULÜ Madde 11: Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

Spor federasyonları kamu kurumu mudur?

Spor federasyonlarını düzenleyen 3289 sayılı Kanun, spor federasyonla- rının sahip olduğu tüzel kişiliğin hukukî niteliğini açıkça ortaya koymamıştır. Spor federasyonları yerinden yönetim idarelerinden hizmet yerinden yöne- tim idareleri içinde kamu kurumudurlar.

Bir spor kulübü nasıl kurulur?

Spor Kulübü Nasıl Kurulur | Spor Derneği Kurmak

  1. Spor derneği ya da spor kulübü kurmak istiyorsanız, 5253 sayılı dernekler kanununa tabi olarak, en az 7 kişi ile dernek kuruluşu gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
  2. Dernek kuruluşunu gerçekleştirmek sadece 2 adet evrakın verilmesinden ibaret gibi görülebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *