FAQ: Imar Planı Spor Alanı Ne Demek?

Imar planı ölçeği nedir?

Çevre İmar Planları: 1/ 50.000 – 1/ 100.000 ölçekli olup en az bir ili kapsayacak şekilde yapılır. Nazım İmar Planları: Genellikle 1/ 50.000 – 1/ 25.000 ölçekli olup Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır. Nazım İmar Planı kentin gelecekte nasıl şekilleneceğini gösteren plandır.

1 100.000 imar planı ne demek?

Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen, 1/100 000, 1/ 50 000 veya 1/25 000 ölçekte Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca İmar Kanunu çerçevesinde yapılan, yaptırılan ve onaylanan, raporuyla bir bütün olan plandır.

Imar planı sosyal tesis alanı nedir?

Yeşil alanlar, parklar, çocuk bahçeleri, oyun alanları, piknik ve eğlence alanları, spor alanları, stadyum ve ibadet alanları imar planında sosyal tesis alanı olarak geçer. Yeşil alanlar: Toplumun faydalanması için yapılmış dinlenme, gezinti, piknik, eğlence ve kıyı alanları, çocuk bahçesi toplamıdır.

Tapuda park alanı ne demek?

İmarda park alanı; İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela,

You might be interested:  Soru: Spor Öncesi Hangi Kahve?

1 1000 ölçekli imar planı ne demek?

1 / 1000 ölçekli imar planı ise, onaylı halihazır haritalar üzerinde varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını düzenini, yoğunluğunu ve uygulama etaplarını, esaslarını ve diğer tüm bilgileri detayları ile gösteren plana denir.

1 25000 ölçekli imar planı nedir?

1/25000 ölçekli nazım imar planı, daha soyut bilgileri ve plan kararlarını içeren bir plandır. Söz konusu planda daha geniş alana ilişkin bilgiler ve plan kararları bulunur.

1 1000 ölçekli imar planı kaç kat?

ONAYLI 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARINDA EMSAL VE YÜKSEKLİK BELİRTİLMEYEN ALANLARDA E=0.60 YENÇOK=4 KAT ‘TIR. UMUMİ HİZMET BİNALARINDA YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ İMAR PLANLARINDA BELİRTİLMEMİŞ İSE MİNİMUM 5 METRE OLACAKTIR.

1 25000 ölçekli çevre düzeni planı ne demek?

Çevre düzeni planı; Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır.

Meri imar planı ne demek?

Meri imar planı, gayrimenkulü olan veya olmasa da gayrimenkul sektörü ile yakından ilgilenen kimselerin önüne sıklıkla çıkan terim oluyor. Buna göre meri imar planı, “yürürlükte olan imar planı ” anlamına geliyor. Örneğin “Açıklanamayan husularda meri imar planı geçerlidir.” hükmü yürürlükteki imar planını ifade ediyor.

Sosyal tesis alanında neler yapılabilir?

Bu bölgede büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir.

Özel sosyal tesis alanı ne demek?

j) Sosyal tesis alanı: Sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri gibi fonksiyonlarda hizmet vermek üzere ayrılan kamu veya özel mülkiyetteki alanlardır

You might be interested:  Soru: Spor Salonuna Ne Zaman Gidilmeli?

Sosyal tesislere ne olabilir?

İmar planında sosyal tesis alanları; yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, parklar, piknik ve eğlence alanları, spor ve oyun alanları, stadyum ve ibadet alanları sosyal tesis alanı olarak karşımıza çıkıyor.

Yeşil alan nasıl kalkar?

Bu durumda imar planında yeşil alan ya da park alanından çıkarılmayan taşınmazların mülkiyet hakkının süresinin belirsiz bir şekilde kısıtlanmış olması sebebiyle taşınmaz malikinin belediyeye başvurusu üzerine ya belediye taşınmazı kamulaştırıp bedelini ödeyecek ya da imar planında değişiklik yaparak taşınmazı park

Yeşil alana ne yapılabilir?

Genelde kentlerdeki yeşil alanları çarpık kentleşme sonucu şehir plancıları, mimar ve peyzaj mimarları yapar. Kırsal bölgelerde yer alan yeşil alanlar ise tarlalar, bahçeler, ormanlar, göller, akarsu etekleridir. Bu alanlar piknik, dinlenme yeri, tarım işleri yapılabilir.

Yeşil alan olan arsa satılabilir mi?

Tapu, tapu müdürlüklerinden alınan ve arazinin kime ait olduğunu, yüz ölçümü hakkında sahip olunan imzalı belgedir. Eğer arazi yeşil alan olarak imar planında yer alıyor ise arsa sahibi genel olarak araziyi devlete satışa çıkartabilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *